Informacje

Świstawka hydrogeologiczna

W ramach przyrządów służących do monitoringu środowiska oferujemy w sprzedaży m.in. mechaniczne przyrządy do akustycznego pomiaru zwierciadła wody. 

Zasada działania: przy zetknięciu przyrządu z lustrem wody pojawia się sygnał akustyczny.

ŚWISTAWKA - głębokościomierz

 • Najczęściej stosowanym i najprostszym przyrządem do pomiaru stanu wód, jest świstawka z taśmą mierniczą zbrojoną drutem stalowym lub z włókna szklanego.
 • Dokładność pomiaru takim przyrządem wynosi od 1-10 centymetrów, a maksymalna głębokość pomiaru - 100 metrów.

POMIAR SWISTAWKĄ

 • Pomiar świstawką prowadzimy od ściśle określonego miejsca, wyraźnie i trwale oznakowanego na krawędzi piezometru lub jego obudowy.
 • Punkt ten powinien mieć określoną rzędną oraz wzniesienie względem powierzchni terenu.
 • Pomiaru dokonujemy w ten sposób, że świstawkę na taśmie opuszczamy do otworu.
 • Gdy usłyszymy gwizd (powietrza wypartego przez wodę ze świstawki) podnosimy świstawkę kilkanaście centymetrów do góry i energicznie kilkakrotnie opuszczamy by ustalić dokładnie punkt zetknięcia się jej ze zwierciadłem wody (słychać gwizd).
 • Następnie dokonujemy odczytu na taśmie, głębokości do zwierciadła wody.

WYNIKI POMIARÓW 

 • Wynik pomiaru jest zapisywany przez obserwatora natychmiast po jego wykonaniu w odpowiednim notatniku, a po powrocie do stacji przepisany do dziennika pomiarowego.
 • W dzienniku oprócz daty, godziny i wyniku pomiaru odnotowujemy stan pogody i ewentualnie istnienie innych zjawisk mogących mieć wpływ na wynik pomiaru.
 • Bezwzględnie należy zanotować ewentualne uszkodzenia lub niesprawności świstawki lub taśmy, zmiany przyrządu pomiarowego itp.

Przykładowy zestaw procedur przy pomiarze zwierciadła wody w studniach gospodarczych i piezometrach

 1. zdjęcie pokrywy zabezpieczającej punkt pomiarowy,
 2. zapuszczenie na lince "świstawki" do piezometru lub studni,
 3. z chwilą usłyszenia charakterystycznego dźwięku oznaczyć na lince miejsce w odniesieniu do poziomu górnej krawędzi obudowy studni lub piezometru. Pomierzyć taśmą długość linki /głębokość występowania wody gruntowej/ pomiędzy środkiem "świstawki" a oznaczonym miejscem na lince i wpisać pomiar w dzienniku pomiaru. Dla każdego punktu pomiarowego wykonujemy dwa pomiary ustalając w dzienniku średnią wielkość.
 4. założenie pokrywy zabezpieczającej punkt pomiarowy.

Najczęstszymi użytkownikami świstawek, głębokościomierzy są służby pomiarowe takich firm jak:

 • wodociągi
 • przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej 
 • przedsiębiorstwa wiertnicze
 • inspektoraty ochrony środowiska 
 • przedsiębiorstwa eksploatujące wodę na potrzeby zakładowe 
 • rozlewnie wód mineralnych
 • zapory wodne